แฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านสังคมทั่วไป

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อ  และส่วนต่าง ๆ ของตัวผู้เล่นเอง  อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ส่งผลให้เกิดอันตรายน้อยมากหากผู้เล่นรู้จักวิธีในการเล่นที่ดี และเวลาในการฝึกซ้อมก็ไม่ได้ใช้เวลาที่นานจนเกินไป  หากผู้เล่นมีความสนใจเป็นทุนเดิม อีกทั้งการมีทักษะความรู้พื้นฐานของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลก็สามารถเล่นได้แล้ว

ประโยชน์ของการเล่นกีฬานั้นผู้เล่นกีฬาทุกคนอาจจะรู้กันดี เพราะเนื่องจากจะได้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ที่ดีแล้วนั้น ตัวผู้เล่นเองยังสามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นการช่วยให้ผู้เล่นกล้าแสดงออก กล้าคิดและกล้าทำ ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลกับการเข้าสังคม มีดังต่อไปนี้

  1. ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบ ความมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้น
  2. ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
  3. เป็นผู้ที่รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. ช่วยทำให้ผู้เล่นสามารถหลีกหนีห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ได้
  5. การเล่นเป็นทีมเป็นการฝึกตัวผู้เล่นในการเข้าสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
  6. ช่วยให้ผู้เลนเกิดความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อร่วมทีม

ดังนั้นการเล่นกีฬาก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าสังคมอีกอย่างหนึ่ง เพราะผู้เล่นเองจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เล่นกล้าคิดกล้าทำและสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้อีกด้วย

 

Scroll to Top