มารยาทการเป็นผู้เล่นที่ดีของกีฬาแฮนด์บอล

ความมุ่งหมายที่สำคัญของการเล่นกีฬานั้น ก็คือการมีสังคม การมีมิตรภาพและความมีน้ำใจของนักกีฬา อันจะเป็นคุณลักษณะทางด้านจิตใจของนักกีฬาเองในการเล่นกีฬาพนันบอลออนไลน์ทุกประเภทสำคัญที่สุดคือผู้เล่นต้องเป็นผู้ที่มีมารยาทของการเล่นและเป็นผู้ที่มีมารยาทของผู้เล่นที่ดี เพราะการเล่นกีฬาถือว่าเป็นการฝึกจิตใจของตัวผู้เล่นเองถึงการเป็นผู้ที่รู้จักยับยั้งชั่งใจต่ออารมณ์ต่าง ๆ ระหว่างการแข่งขัน ดังนั้นผู้เล่นที่ดีควรมีมารยาทของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เล่นควรแต่งกายให้สะอาด มีความเรียบร้อย และถูกต้องเหมาะสมตามกติกาการแข่งขัน
 2. การแสดงออกซึ่งมิตรภาพด้วยการที่จะต้องจับมือกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 3. ผู้เล่นต้องเล่นด้วยความสนุกสนาน มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ควรมุ่งเน้นผลแพ้หรือผลชนะ
 4. ต้องเล่นด้วยความสุภาพ ความอ่อนโยน ไม่ใช้ความก้าวร้าวต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือต่อตัวผู้ตัดสิน
 5. ต้องเล่นตามกฎ กติกา ไม่ควรนำกติกาอื่นที่นอกเหนือจากการแข่งขันเข้ามาใช้ในการแข่งขั้น
 6. เมื่อทำการแข่งขันชนะไม่ควรแสดงออกถึงความดีใจจนเกินไป
 7. แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการแข่งขัน และไม่ควรซ้ำเติมคู่ต่อสู้ที่อาจมีฝีมือที่ด้อยกว่า
 8. ควรมีการแดงมารยาทที่ดีต่อผู้ชมทั่วไป อีกทั้งยังต้องมีความเรียบร้อยทั้งในและนอกสนามการแข่งขัน

กีฬาถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวนักกีฬาเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความสามารถ หรือทักษะความรู้ และที่สำคัญการเล่นกีฬาจะช่วยให้ผู้เล่นเกิดความมีมารยาทต่อเกมการแข่งขัน

แฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านสังคมทั่วไป

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อ  และส่วนต่าง ๆ ของตัวผู้เล่นเอง  อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ส่งผลให้เกิดอันตรายน้อยมากหากผู้เล่นรู้จักวิธีในการเล่นที่ดี และเวลาในการฝึกซ้อมก็ไม่ได้ใช้เวลาที่นานจนเกินไป  หากผู้เล่นมีความสนใจเป็นทุนเดิม อีกทั้งการมีทักษะความรู้พื้นฐานของการเล่นกีฬาแฮนด์บอลก็สามารถเล่นได้แล้ว

ประโยชน์ของการเล่นกีฬานั้นผู้เล่นกีฬาทุกคนอาจจะรู้กันดี เพราะเนื่องจากจะได้สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ที่ดีแล้วนั้น ตัวผู้เล่นเองยังสามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นการช่วยให้ผู้เล่นกล้าแสดงออก กล้าคิดและกล้าทำ ประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอลกับการเข้าสังคม มีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบ ความมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้น
 2. ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 3. เป็นผู้ที่รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. ช่วยทำให้ผู้เล่นสามารถหลีกหนีห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ได้
 5. การเล่นเป็นทีมเป็นการฝึกตัวผู้เล่นในการเข้าสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 6. ช่วยให้ผู้เลนเกิดความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อร่วมทีม

ดังนั้นการเล่นกีฬาก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าสังคมอีกอย่างหนึ่ง เพราะผู้เล่นเองจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เล่นกล้าคิดกล้าทำและสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้อีกด้วย

 

กีฬาแฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์

ในปัจจุบันกีฬาแฮนด์บอลมีความนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมของกีฬาแฮนด์บอล หรือสมาคมกีฬาแฮนด์บอลซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้อย่างมาก  เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความคิด  ทักษะที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งขัน  รวมถึงกล้ามเนื้อที่จะต้องมีความแข็งแรงอีกด้วย

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์ทั้งความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และให้ประโยชน์ทางด้านของจิตใจอารมณ์  ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด สำหรับกีฬาแฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ มีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจในตนเองและช่วยให้ผู้เล่นมีความกล้าตัดสินใจ
 2. ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เล่นเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่น
 3. ช่วยให้ผู้เล่นมีการตัดสินใจที่ฉับพลัน ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
 4. ช่วยให้ผู้เล่นมีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา มีความรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
 5. ช่วยให้ผู้เล่นเกิดการยอมรับภายในตัวผู้อื่น
 6. ทำให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม
 7. การเล่นแฮนด์บอลช่วยให้ผู้เล่นได้เป็นการพักผ่อนและการระบายความเครียด
 8. ช่วยให้ผู้เล่นมีจิตใจและอารมณ์ที่สุขุมเยือกเย็นอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรอบคอบที่ดีขึ้นอีกด้วย
 9. ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี

การเล่นกีฬาก็มีส่วนช่วยให้สภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวผู้เล่นเองดีขึ้น เนื่องจากการที่ได้เล่นกีฬาเป็นการพักผ่อนแล้วตัวผู้เล่นเองยังได้ร่วมพูดคุยกับบุคคลอื่นทำให้สามารถสร้างสังคมของการเล่นกีฬาได้อีกทางหนึ่งด้วย